Konkani Bhajans- GSB

This page will have the link to all the Bhajans I sing.

 1. Konkani Ramayana 2. Krishna Aarthi 3. Hey Devi tu Daya Kari 4. Kailasa Vasa 5. Dee makka tugele Darshan 6. Gajavadanaka Vandan Kartha 7. Kithle Goda Goda 8. Srinivasa 9. Devaki Nandana 10. Dharire Manantu 11. Venkatesha Deva 12. Parameshwara 13. Krishna tu 14. Nari Nayan Chakora 15. Jaya Jaya Jaya he Venkataramana 16. Dhani Megelo Ramachandru 17. Darshan Deere 18. Kashi Sangchere 19. Govinda Govinda 20. Utha re tu Venkatesha
21. Smarana Kari 22. Bhavasaagar ho

23. Jhana Jhana


24. Jai Jai Kuldevta


25. Dakai Tujhe Roopa Makka


26. Pratham Vandan He


27. Indira Ramana Deva


28. Kaliyuga Varadu Tu


29. Megelo Nahi ho

30. Kashi Shetra Poorva